Citometria

Separació cel·lular

Els citòmetres de flux separadors (FACSAria II) permeten separar cèl·lules en funció de paràmetres prèviament definits per l'operador. Per a purificar diferents poblacions cel·lulars, la citometria de flux està especialment dissenyada per aplicacions que requereixin una alta puresa de recol·lecció. La utilització de múltiples fluorocroms simultàniament permet classificar i separar subpoblacions cel·lulars en funció de l'expressió de diferents propietats cel·lulars.

La preparació de l'experiment de separació cel·lular exigeix una sèrie de passos previs a la seva realització que s'han de concretar amb antelació amb el responsable de la Plataforma de Citometria.

Adquisició i anàlisi amb citòmetre de flux analitzador

BD FACSCanto II, BD FACSLyric, BD LSR Fortessa i Cytek Aurora (espectral) són els citòmetres analitzadors dels que l'usuari pot disposar per dur a terme diferents estudis. Aquests equips poden ser utilitzats directament per l'usuari, ja sigui acreditant experiència en el maneig d'aquests equips o mitjançant un curs previ per part del personal de la plataforma de Citometria.

Anàlisi offline a entorn Mac/Windows amb software FlowJo.

Formació

Disseny de cursos personalitzats. Anualment es realitzen a l'IGTP diversos cursos sobre fonaments i aplicacions en citometria de flux.

Consultoria

La plataforma de Citometria posa a disposició dels usuaris un servei de consultoria en qüestions relacionades amb la citometria de flux.