Proteòmica i metabolòmica

La plataforma ofereix informació i serveis en els camps d’estudi que requereixin tècniques proteòmiques o metabolòmiques basades en espectrometria de masses. En el camp de la proteòmica, oferim metodologia avançada per establir identificació de proteïnes en tot tipus de fluits biològics (plasma, sèrum, sang, productes segregats tissulars i cel·lulars), així com teixits i cultius cel·lulars. En aquests especímens s’hi pot dur a terme perdils peptídics diferencials i arribant a la quantificació de proteïnes pels seus pèptids, mitjançant diversos tipus d’estratègies analítiques ‘labelled free’ o amb el concurs de marcatge isotòpic. De la mateixa menra, podem configurar anàlisis per metabolits a través de perfils diferencials o ‘targeted’ (molècules determinades) en qualsevol tipus de fluit o teixit biològic, fins i tot en exhalats respiratoris. Per últim, posem a punt qualsevol nou assaig en els dos camps que requereixin els nostres clients. 

L’activitat de la plataforma de Proteòmica i Metabolòmica se centra en la col·laboració amb els investigadors en la posta a punt de les tècniques referides al nostre camp, l’anàlisi de mostres i l’elaboració de resultats. En el nostre cas, està molt dirigit a l’àmbit biomèdic; identificació i validació de biomarcadors, mecanismes de malaltia mitjançant perfils d’expressió de proteïnes, modificacions post traslacionals, i interaccions proteïna-proteïna.