Recerca

L'activitat investigadora de l'IGTP es desenvolupa en nou àrees científiques, a les quals estan adscrits els diferents grups de recerca que formen part de l'institut. La recerca també s'organitza en dos programes transversals que s'estan desplegant de cara a elaborar una estratègia més coordinada entre els diferents agents del Campus Can Ruti.