Criobiologia

La plataforma tecnològica de Criobiologia es va consolidar a l'any 2006 per tal de gestionar la demanda existent de serveis de criopreservació de mostres en l'ambit de la recerca.

L'objectiu de la plataforma és proveir dels espais i la infraestructura necessària per poder desenvolupar les tasques de criopreservació, així com vetllar per al manteniment dels equips, les instal·lacions i les mostres.

El servei està estructurat en dues àrees clarament diferenciades en funció de la temperatura de conservació, ja sigui en ultracongeladors de -80°C o en dipòsits de nitrògen líquid de -190°C. Actualment, el servei dona cobertura a un total de 40 ultracongeladors i 8 tancs criogènics de nitrògen líquid, que acullen col·leccions de formats i titularitats diverses.

Les instal·lacions estan equipades amb els elements de seguretat i control necessaris per supervisar el correcte funcionament dels equips i garantir la conservació de les mostres:

  • Software per a gestió d'instal·lació criogènica (SINTESY/Eagle Net).
  • Software de monitorització de temperatures per a Ultracongeladors (JRI/Sirius).
  • Sistema de ventilació forçada i detecció de nivell d'oxigen a la Sala de nitrogen líquid.
  • Sistema de climatització autònom a les sales d'ultracongeladors.
  • Ultracongeladors de back-up (per a acollida de mostres en cas d'incidències).
  • Dispensador de nitrogen líquid per a lleteres de transport.
  • Control d'accés restringit i servei de vigilància presencial.

La secció de conservació en nitrogen líquid disposa d'una instal·lació criogènica pròpia (equipada amb dipòsit de 2.500Kg, canalització despressuritzada, quadre de control i software específic) que permet automatitzar les maniobres d'ompliment, així com monitorar els nivells i temperatures dels dipòsits de mostres.

El suport del personal està orientat a la gestió i manteniment de recursos, deixant en mans dels ususaris les tasques de criopreservació, inventariat i moviment de les mostres.