Genòmica d’Alt Contingut i Bioinformàtica

La unitat ofereix els seus serveis directament (en coordinació amb la Unitat de Genòmica Translacional de l'IGTP) o a través de proveïdors externs.

Oferim solucions completes, des del disseny experimental fins a la interpretació dels resultats, a més de suport addicional per a la rederivació i contractació de serveis externs. Tenim coneixement expert en diverses metodologies per a l'anàlisi global del genoma, transcriptoma i epigenoma, que permeten la identificació de nous marcadors moleculars aplicables a moltes malalties.

Els serveis que tenim a disposició actualment inclouen: consultoria, control de qualitat de mostres, processat de mostres per a seqüenciació de nova generació (Illumina, Ion Torrent) i assaigs basats en microarrays (Infinium Illumina), automatització de manipulació de líquids per a preparació  de mostres i assaigs de PCR d'alt rendiment, i anàlisi bioinformàtica de dades.

Aplicacions

 PCR quantitiva (assaigs d'alt rendiment automatitzats):

 •   Expressió gènica (mRNA, ncRNA, miRNA)
 •   Genotipat de SNPs
 •   Quantificació de genoteques de seqüenciació massiva

Microarrays:

 •    Detecció de variants d'ADN (SNV, CNV)
 •   Metilació d'ADN
 •   Expressió gènica (mRNA, ncRNA, miRNA)

Seqüenciació massiva:

 •   Genomes (WGS)
 •   Exomes
 •   Panells específics (subexomes, hotspot, biòpsia líquida)
 •   Metagenomes
 •   Transcriptomes (mRNA-seq, total RNA-seq, small RNA-seq)
 •   ChIP-seq

Suport bioinformàtic

 • Disseny experimental
 • Estimació de tamany mostral
 • Control de qualitat de dades crues (inspecció global, detecció de mostres extremes i d'efectes de batch)
 • Preparació de dades (reformateig, reanotació, depuració de metadades)
 • Anàlisi de dades de PCR quantitativa (correcció per eficiència, cerca de normalitzadors, quantificació relativa)
 • Preprocessat de dades d'arrays (correcció de senyal de fons, normalització)
 • Pre-processat de dades de seqüenciació massiva (desmultiplexat, retall d'adaptadors i bases de baixa qualitat)
 • Mapejat de dades de seqüenciació massiva a genomes de referència (eliminació de duplicats, anàlisi de cobertura, comptatge de lectures per biotipus, gen, regió, promotor, enhancer, segment cromosòmic)
 • Ensamblatge de novo de dades de seqüenciació massiva (genoma sencer, transcriptoma)
 • Determinació i anotació de variants de seqüència (SNV/indels en genomes, exomes, panells, transcriptomes)
 • Anàlisi de localitzacions cromosòmiques (variacions estructurals, pèrdua d'heterozigositat, pics d'unió a cromatina, fusions gèniques, interaccions de cromatina, insercions víriques)
 • Anàlisi estadística diferencial (expressió d'ARN, metilació d'ADN, nombre de còpies d'ADN)
 • Anàlisi genòmica funcional (GO, vies, unió de factors de transcripció o miRNA, resistències, patogenicitats, transferència gènica horitzontal)
 • Construcció de classificadors i predictors
 • Anàlisi de supervivència
 • Anàlisi d'isoformes d'ARN (splicing, editing, isomiRs)
 • Anàlisi de variabilitat genètica (anàlisi d'associació global del genoma (GWAS), tipatge de microorganismes, tipatge de quasiespècies víriques, filogènia de brots epidèmics)
 • Anàlisi metagenòmica (rRNA 16S, shotgun, distribució taxonòmica i enriquiment de funcions metabòliques)
 • Visualització de dades genòmiques (pistes per visualitzadors genòmics, gràfiques)
 • Assistència per a publicació i tramesa de dades a bases de repositoris
 • Assistència per a accedir a conjunts de dades