Biobanc IGTP-HUGTP

Organització

El Biobanc s'estructura en les següents unitats:

  • Node de fluids. Treballa amb una gran varietat de mostres (derivats hemàtics, i altres fluids biològics, ADN, ARN) corresponents a diferents tipus de patologies o grups poblacionals.
  • Banc de Tumors. Un dels recursos més importants en l'estudi del càncer són els teixits tumorals, així com els teixits controls (no tumorals). Precisament, l'objectiu del Banc de Tumors és obtenir i emmagatzemar aquestes mostres per oferir-les als investigadors i avançar en la millora del diagnòstic, pronòstic, prevenció i/o tractament del càncer.
  • Node de Biomodels. Creació d'un banc de mostres animals: obté i conserva mostres de sang i teixit per fer servir en recerca. Dóna suport a la creació de models animals, manteniment i/o administració de tractaments. També preveu la creació, manteniment i/o conservació d'organoides o cultius 3D d'origen humà, en estreta col·laboració amb els investigadors de l'IGTP especialitzats en aquesta àrea. Els organoides presenten una estructura i funcionament similar als òrgans humans, de manera que es consideren models més complexes que els cultius convencionals, i permeten estudiar el desenvolupament embrionari o les malalties humanes, a més de ser una eina prometedora per la medicina personalitzada.

Comitè científic

President Coordinador de Processos Transversals i Aliances Territorials, Metropolitan Nord
Vicepresident Anatomia Patològica HUGTP
Secretari Administració IGTP
Vocal Cirurgia toràcica, HUGTP
Vocal Genètica clínica, HUGTP
Vocal Pneumologia, HUGTP
Vocal Cardiologia, HUGTP
Vocal Neurologia, IGTP
Vocal Oncologia, ICO

Comitè ètic

El comitè ètic extern és el comitè ètic de l’hospital CEIC Hospital Germans Trias i Pujol

Regulació

El Biobanc IGTP-HUGTP està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat i inscrit al Registre Nacional de Biobancs de l'Instituto de Salud Carlos III (referencia B.0000643).

El Biobanc disposa d'un Reglament Intern de Funcionament i un Pla de Bioseguretat propi. A més, forma part de la Xarxa Nacional de Biobancs i aplica les bones pràctiqueselaborades pels membres integrants.

La cessió de mostres i dades associades és oberta a la comunitat científica nacional i internacional, qui haurà d'acreditar la necessitat del material biològic demanat i garantir un compromís de bones pràctiques en el camp científic i ètic.

Biobanc IGTP-HUGTP Reglament Intern

Biobanc IGTP-HUGTP Pla de Bioseguretat

Biobanc IGTP-HUGTP Bones Pràctiques

Marc legal

És aplicable la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'Investigació Biomèdica, aprovada el 3 de Juliol de 2007, el seu desenvolupament: el Reial Decret 1716/2011 de 18 de novembre  pel qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs  i el Decret 234/2013, de 15 d'octubre, pel qual es regula l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Catalana de Biobancs. D'aquesta manera, es defineix el concepte Biobanc, es distingeix entre el règim general per al tractament de mostres biològiques amb finalitats de recerca biomèdica i el règim específic que ha d'aplicar-se quan aquest tractament es duu a terme en un Biobanc, incloent  iels requisits per a l'obtenció, dipòsit i cessió de mostres a tercers,

Per tant, les activitats del Biobanc estan estrictament regulades i definides, i aquest queda obligat a supervisar regularment i assegurar una estricta vigilància de les precaucions aplicables que li corresponen. Al Biobanc es prioritzen el respecte, la protecció de la identitat i la dignitat de les persones, la lliure autonomia, el deure de confidencialitat per aquells que tenen accés a les dades de caràcter personal i el principi de gratuïtat de les donacions de qualsevol tipus de material biològic destinat a investigació. En el seu marc jurídic es preveu:

  • La Llei 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica com a peça fonamental respecte al tractament legal que dona a l'ús de dades.
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
  • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • El Reial decret 65/2006, de 30 de gener, pel qual s'estableixen requisits per a la importació i exportació de mostres biològiques.
  • La Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets Humans" (UNESCO- Comitè Internacional de Bioètica, París).
  • La Recomanació (2006) 4 del Consell d'Europa, sobre recerca amb material biològic d'origen humà.